Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Dagsværdi

Hvad er en dagsværdi?

Dagsværdi repræsenterer en vurdering af, hvad et aktiv som eksempelvis et anlægsaktiv i en virksomhed, er værd på et bestemt tidspunkt. Det afspejler den pris, et aktiv potentielt kunne handles til på et effektivt marked, eller hvad det ville koste at erstatte aktivet under de gældende markedsforhold.

Dagsværdien fungerer som en indikator for et aktivs aktuelle salgsværdi på markedet. Hvis et effektivt marked ikke foreligger, fastsættes dagsværdien som en anslået salgsværdi, der kan baseres på forskellige værdiansættelsesmodeller, såsom kapitalværdien. Hvis det er umuligt at estimere en tilnærmet salgsværdi, kan kostprisen anvendes som en proxy for dagsværdien.

Beregning af dagsværdi

For at bestemme dagsværdien anvendes ofte metoder som normalindtjeningsmodellen og discounted cash flow-modellen, hvor sidstnævnte udnytter virksomhedens fremtidige pengestrømme til at estimere værdien.

Dagsværdiens relevans strækker sig over flere områder i den finansielle og regnskabsmæssige verden, herunder:

Materielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele, såsom aktier og anparter

Biologiske aktiver

Investeringsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Dagsværdien er især relevant i situationer, hvor aktiver beskadiges eller mistes, da den hjælper med at bestemme erstatningsomkostningerne under hensyntagen til eventuel værdiforringelse eller -forøgelse, afhængigt af aktivets art og markedsvilkår.

For eksempel kan smykkers værdi øge over tid, hvilket medfører en værdiforøgelse ved erstatning, modsat mange andre aktiver, hvor værdien typisk falder. Ved ejendomsinvesteringer angiver dagsværdien, hvad ejendommen kan indbringe på et velfungerende marked.

Relaterede termer:

Anlægsaktiver

Holdingselskab

Kapitalværdi

Kostpris