Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Anlægsaktiver

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er langsigtede værdier i et selskab, såsom bygninger, maskiner, patenter eller varemærker. Disse aktiver forventes at bidrage økonomisk til virksomheden over flere år, og deres værdi skal afspejle dette i regnskabet.

Anlægsaktiver kategorier

  • Anlægsaktiver opdeles i tre hovedkategorier:
    Materielle anlægsaktiver: Disse er fysiske aktiver som biler, bygninger, maskiner, udstyr mv.
  • Immaterielle anlægsaktiver: Herunder falder ikke-fysiske aktiver som goodwill, varemærker, patenter mv.
  • Finansielle anlægsaktiver: Dette omfatter værdipapirer, kapitalandele, lån til dattervirksomheder mv.

Afskrivning på anlægsaktiver

Afskrivning af anlægsaktiver foretages for at matche aktivets bogførte værdi med dets reelle værdi over tid. Der findes forskellige afskrivningsmetoder som lineær, degressiv og progressiv afskrivning. Afskrivningen hjælper med at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Bogføring og håndtering af anlægsaktiver

Ved bogføring af anlægsaktiver registreres de under aktiver i balancen til deres fulde værdi. Herefter afskrives de i balancen og resultatopgørelsen over aktivets forventede levetid. Finansielle anlægsaktiver håndteres ofte anderledes, da deres værdi ikke nødvendigvis falder over tid.

Yderligere overvejelser og ressourcer

Yderligere information og hjælp om håndtering af anlægsaktiver kan findes hos autoriserede revisorer eller bogholdere, mange regnskabsprogrammer tilbyder værktøjer til at hjælpe med denne proces.