Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Grundlæggende forudsætninger

Hvad er grundlæggende forudsætninger i et regnskab?

Grundlæggende forudsætninger er afgørende principper, som skal overholdes for at kunne aflægge en korrekt og retvisende årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Disse principper udgør fundamentet for regnskabsaflæggelsen og sikrer, at årsrapporten afspejler virksomhedens faktiske økonomiske situation.

De vigtigste grundlæggende forudsætninger omfatter:

  • Klarhed: Årsrapporten skal være entydig og ikke vildledende, med en høj grad af gennemsigtighed.
  • Substans over form: Virkeligheden bag de økonomiske transaktioner vægtes højere end de juridiske formaliteter.
  • Væsentlighed: Alle relevante og betydningsfulde oplysninger skal medtages i årsrapporten.
  • Going concern: Forudsætningen om, at virksomheden fortsætter sin drift i overskuelig fremtid.
  • Neutralitet: Informationerne i årsrapporten skal præsenteres objektivt uden forsøg på manipulation.
  • Periodisering: Indtægter og omkostninger skal medregnes i det regnskabsår, de vedrører, uafhængigt af betalingens tidspunkt.
  • Konsistens: Anvendelse af ensartede regnskabsprincipper og -metoder fra år til år.
  • Bruttoprincippet: Indtægter og udgifter, aktiver og passiver skal præsenteres brutto uden modregning.
  • Formel kontinuitet: Overensstemmelse mellem perioders åbnings- og afslutningsbalance.
  • Reel kontinuitet: Ensartethed i anvendelse af regnskabsprincipper og -metoder over tid.

Disse forudsætninger sikrer, at årsrapporten er klar, retvisende og sammenlignelig over tid. Fravigelse fra nogle af disse principper er kun tilladt under særlige omstændigheder, hvor det kan argumenteres, at en fravigelse giver et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. Eventuelle fravigelser skal grundigt begrundes og oplyses i årsrapportens noter.

Forståelse og korrekt anvendelse af disse grundlæggende forudsætninger er essentiel for at sikre kvaliteten og pålideligheden af den finansielle rapportering.